Monday, February 23, 2015

Շիրակ Թադոսեան՝ Տուպայ հաստատուած Իրաքահայ երաժիշտ

Shirak Tatosian is Iraqi Armenian who lives in Dubai and performs in some of the known Arabic restaurants.

Տուպայ հաստատուած իրաքահայ Շիրակ Թադոսեան արաբերէնով ելոյթ կ'ունենայ քաղաքի յայտնի ճաշարաններուն մէջ:

https://www.youtube.com/watch?v=5rx1NsPWfH8

https://www.facebook.com/shirak.tatosian

No comments:

Post a Comment