Friday, June 1, 2018

Պատահած բա՞ն է 11 տարի ծառայել և յետոյ ակնթարթի մը մէջ մոռցուիլ

Այսպիսի պարագայ մը արձանագրուեցաւ Էմիրութիւններու Շարժա համայնքին մէջ:

Տասնըմէկ տարի նուիրաբար ծառայող Րօզէթ Պաղտոյեանը մէկ օրէն միւսը մոռացութեան մատնուեցաւ, երբ ան որոշեց չշարունակել իր սիրայօժար ու կամաւոր ծառայութիւնը:

Րօզէթը իր կեանքէն հազարաւոր ժամեր տրամադրած էր Էմիրութիւններու գաղութին, մանաւանդ տեղւոյն միօրեայ վարժարանին:

Ան ո՛չ մէկ ջանք խնայեց: Քրտնաջան աշխատեցաւ: Ոչ մէկ ատեն իր ծառայութիւնն ու նուիրական մօտեցումը սակարկութեան նիւթ դարձուց: Բոլորը վկայ դարձան իր գործունէութեան:

Շահեցաւ ծնողներուն համակրանքն ու սէրը: Անոնք իր մէջ գտան իրենց զաւակներուն խնամատար ու հոգածու պաշտպանը: Մէկ-մէկ ճանչցաւ ծնողներն ու աշակերտները: Իւրաքանչիւրին կեանքը, բոլոր մանրամասնութիւններով հանդերձ՝ իրը դարձուց:

Ու օր մըն ալ անարդարութեան մը ականատես դարձաւ, որ զինք այնքան յուզեց, որ որոշեց անաղմուկ հեռանալ:

Իր հեռացումը սակայն առիթ տուաւ որ նոր անարդարութիւն մը արձանագրուի: Իր երկարամեայ ծառայութիւնը այդպէս ալ աննկատ մնաց ու մոռացութեան դատապարտուեցաւ:

Մեզի սակայն կը մտահոգէ այս երեւոյթը, քանի որ մեր հասարակութիւնը այսպիսի պարագաներու կրկնութեամբ կրնայ տկարանալ ու կորսնցնել առողջ հաւաքական կեանքի մթնոլորտը:

Մեր իրականութիւնը պէտք ունի ծառայասէր անձերու:

Որքա՜ն դժուար եղած է այդպիսի մարդոց հանդիպիլ:

Բայց երբ կը հանդիպինք, նուազագոյնը ազնիւ ըլլանք ու խոնարհինք անոնց ներդրումին առջեւ: Գոնէ այդպէս խթանած կ'ըլլաք, որ ուրիշներ ալ հետեւին անոնց օրինակին:

Monday, February 23, 2015

Շիրակ Թադոսեան՝ Տուպայ հաստատուած Իրաքահայ երաժիշտ

Shirak Tatosian is Iraqi Armenian who lives in Dubai and performs in some of the known Arabic restaurants.

Տուպայ հաստատուած իրաքահայ Շիրակ Թադոսեան արաբերէնով ելոյթ կ'ունենայ քաղաքի յայտնի ճաշարաններուն մէջ:

https://www.youtube.com/watch?v=5rx1NsPWfH8

https://www.facebook.com/shirak.tatosian

Thursday, January 15, 2015

2015ի Ընտրական Ծրագիրս

Հրաչ Քալսահակեան
Hrach Kalsahakian
Hrach Kalsahakian presents his program for the coming 4 years (in case he is elected). 

The main 4 elements of his program are:

- Establishment of Armenian daily nursery with qualified staff. 

- Formation of a committee for welcoming the new comers and briefing them about community life. 

- Hiring of an international recruitment and job placement company for providing assistance to jobless Armenians residing in UAE, enabling them to re-enter the employment market. 

- Enhancing relations with academic, scientific, cultural and media circles in the UAE, furnishing them with information on Armenia and the Armenians. .

2011ի ընտրութիւններուն ծրագիր մը ներկայացուցած էի, բայց ծրագիր չունեցողները ընտրուեցան ու իմ ծրագիրս այդպէս ալ թուղթի վրայ մնաց:

Այժմ չեմ ուզեր ձեր ժամանակը սպառել այդ ծրագրին մանրամասնութիւններով, բայց կան չորս հիմնական կէտեր, որոնք ընտրուելէս ետք, պիտի դարձնեմ իմ մնայուն ուշադրութեանս առարկան եւ ամէն գնով պիտի աշխատիմ որ անոնք իրականան:

Նշուած կէտերը հետեւեալներն են՝

1) Ստեղծել հայկական ամէնօրեայ մանկապարտէզ՝ արհեստավարժ դաստիարակներով:

2) Ստեղծել յանձնախումբ մը՝ համայնքին միացող նորեկ անդամները սիրալիր ընդունելու եւ ազգային կեանքի առաջնորդելու համար:

3) Ապահովել անձնակազմի կառավարման միջազգային գործակալութեան մը ծառայութիւնները՝ գործազրկութեան ենթարկուած մեր համայնքի անհատները աշխատանքային դաշտ վերադարձնելու համար:

4) Հաղորդակցական կապ ստեղծել Էմիրութիւններու մէջ գործող տեղական և օտար գիտական, կրթական, ընկերային եւ մշակութային մարմիններուն ու անհատներուն հետ:

Եթէ ձեր ժամանակը կը ներէ, կարդացէք նաեւ 2011-ի ընտրական ծրագրիս 17 կէտերը հոս՝ http://temagan.blogspot.ae/2011/03/blog-post.html

Յաջողութի՛ւն բոլորին:

Հրաչ Քալսահակեան

Wednesday, January 14, 2015

Ազգային Տուրք՝ երկսայրի սուր

Ազգային Տուրքի գանձում
The so called National Taxation was first mentioned in the National Constitution of Ottoman Armenians (1860) in Constantinople. It aimed at creating a sense of belonging to the church through an annual contribution. Members of UAE Armenian society are asked to pay AED 100 per family. Although it is not a big sum, but - if accumulated - it can discourage a person from paying it. Without this sum a person is not allowed to vote. The members of the Temagan body know that this has been one of the reasons many individuals are staying away, but they are not worried, because having a small pool of voters will guarantee them to be re-elected to their positions. There are several practical measures that can be taken to solve this issue. In the Armenian text below we provide 5 recommendations in this regard.  

Ազգային Տուրքը երբ 1860ի Ազգային Սահմանադրութեան մէջ առաջին անգամ երեւցաւ, թերեւս նպատակ ունէր Օսմանեան կայսրութեան հայերուն մէջ արթնցնել համայնքի մը (կամ ազգի մը) պատկանելու զգացում: Վճարելու տարեկան տուրքը թրքահայերը այս ձեւով պիտի կարենային անդամ նկատուիլ եկեղեցւոյ: Ի հարկէ եկեղեցին նաեւ եկամուտի պէտք ունէր եւ այդ ձեւերէն մէկն է եկամուտ ստեղծելու:

Տուրք մը վճարելու համար երկու ձեւ կայ՝ համոզելով կամ պարտադրաբար:

Մեր ներկայ իրականութեան մէջ եկեղեցին իր տրամադրութեան տակ ուղղակի միջոցներ չունի պարտադրելու համար այս տուրքահաւաքը: Հետեւաբար կը դիմէ անուղղակի միջոցներու՝ օրինակի համար պսակի, ծնունդի կամ թաղման արարողութիւններէն առաջ կը գանձէ տարիներէ ի վեր կուտակուած տուրքերը:

Փաստ է որ մեր գաղութին մէջ ազգային տուրք չվճարողներուն տոկոսը կը կազմէ 95%: Ըստ տոմարներուն միայն 300-350 հոգի վճարած են ազգային տուրք: Մնացեալներուն մեծ մասը երկար տարիներէ ի վեր չեն վճարած: Նոր եկողները ընդհանրապէս լուր չունին ինչ ըսել է ազգային տուրք, նոյնիսկ չեն գիտեր ինչ ըսել է թեմական կառոյց, հոգաբարձութիւն, թաղականութիւն, եւայլն:

Առանց ազգային տուրքի վճարումին անհատը զրկուած կ'ըլլայ քուէարկելու իրաւունքէն, պարագայ մը որ զարգացած աշխարհի մէջ ընդունուած չէ եւ չի կրնար ընդունուած ըլլար, որովհետեւ մարդկային տարրական իրաւունքներուն դէմ է: Բայց քանի որ մենք կ'առաջնորդուինք 160 տարի կեանք ունեցող սահմանադութեամբ մը, ստիպուած կը գործադարենք անոր պարունակութիւնը:

Թեմի գլուխը գտնուող անձնաւորութիւնները մտահոգ չեն թուիր ըլլար այս վիճակով: Նախ պարզ հաշուարկով, որքան աւելի քիչ քուէ ըլլայ այդքան աւելի դիւրին պիտի ըլլայ անոնց վերընտրութիւնը:

Կարելի է հետեւեալ առաջարկները որդեգրել, եթէ անշուշտ ազգին օգտակար դառնալու եւ գաղութային իրավիճակը աշխուժացնելու միտում ըլլայ՝

- Կանոնագրութեան մէջ չի նշուիր թէ ազգային տուրքը որքան պէտք է ըլլայ: Անցեալին, ուղղակի պատահական կերպով որոշուած է, որ այդ ըլլայ տարեկան հարիւր տիրհամ: Թեմականները կրնան առանց ոչ մէկ հակականոնագրային կացութիւն ստեղծելու որդեգրել նոր որոշում, ըստ որուն ազգային տուրքը պիտի ըլլայ խորհրդանշական գումար մը՝ ըսենք տասը կամ քսան տիրհամ: Այդ քայլը առնելով դաշտը լայն բացած կ'ըլլանք ներգրաւելու համար նոր անհատներ, ի տարբերութիւն հիմակուայ վիճակին երբ համայնք - անհատ յարաբերութեան առանցքը կը կազմէ այսպիսի նիւթական հարց մը: Վստահաբար թեմականները գիտեն որ այդ լաւ լուծում է եւ իրենց իրաւասութիւններու սահմանին մէջ է, բայց ատոր գինը ծանր կրնայ արժել իրենց գրաւած աթոռներուն վրայ:

- Կարելի է ներում տալ երեսփոխանական մէկ շրջանէ աւելի (այսինքն չորս տարիէ աւելի) ազգային տուրք չվճարած անհատներուն: Այս անհատները արդէն պատժուած են անցեալին, քուէարկելու իրաւունքէն զրկուելով, իսկ հիմա դարձեալ պիտի պատժուին: Նախորդ տարիներուն տուրք վճարելու դժուարութիւն ունեցող անհատը, հիմա ինչպէ՞ս պիտի կարենայ վճարել կուտակուած բոլոր տուրքերը: Թեմականները գիտեն այս կէտը եւ շատ լաւ կը տեսնեն թէ ատոր պատճառով շատ մարդիկ հեռու կը մնան ազգային կեանքէն եւ հետըզհետէ հետաքրքրութիւն կը կորսնցնեն ազգային կառոյցներուն նկատմամբ:

- Կարելի է Էմիրութիւններուն մէջ չեղեալ համարել ազգային տուրքը որովհետեւ երկիրը ընդհանարպէս տուրքերէ զերծ միջավայր մըն է եւ չկայ ոչ մէկ օրինական մարմին որ տուրք կը գանձէ: Ուրեմն ազգային տուրքը տեղական պայմաններու դիտանկիւնէն լրիւ հակաօրինական է:

- Կարելի է այլ հնարամիտ ձեւերու մասին մտածել որպէսզի մարդիկ ներգրաւուին ազգային կեանքին մէջ եւ չկարծեն որ դրամական պատճառներով իրենք մաս կազմելու իրաւունք չունին: Օրինակի համար կարելի է քաջալերել մասնակի վճարումներով լրացնել անցեալի կուտակուած տուրքերը:

- Ի վերջոյ կարելի է «Ասպետավայել» (առարկութիւնը Կիլիկեան Ասպետներուն մասին է) նուիրատուութեամբ մը մարել բոլոր պարտքերը: Ապու Տապիի եկեղեցւոյ կառուցման ծախսերով կարելի պիտի ըլլար Էմիրութիւններու հայ գաղութի Ազգային Տուրքերը վճարել յաջորդող 55 տարուան տեւողութեամբ:

Այս բոլոր հաշիւները կրնան ընել թեմականները, բայց ինչո՞ւ պիտի ընեն: Իրենց չի հետաքրքեր թէ որքան մարդ կը մասնակցի ազգային կեանքին: Կարեւորը կանոնագրութիւնը գործադրուի իրենց հասկցած ձեւով եւ տայ իրենց ցանկացած արդիւնքները:

Monday, January 12, 2015

Էմիրութիւններու հայութեան անտեսուած խաւերըThere are several sectors in the UAE Armenian Community that are not properly represented in the upcoming elections. For example, there are no woman candidates in the elections. Aleppo Armenians and Armenians from Armenia itself are not also represented in the elections. Professional Armenians mainly working in Dubai are also ignored. If these signs persist, then there is danger that the existing bodies will not be sufficient enough to cover the needs of all sectors of the community.

Էմիրութիւններու հայ գաղութի ընտրութիւնները ցոյց կու տան թէ կան «անտեսուած» խաւեր:

Քանի մը օր առաջ նշեցինք այն կարեւոր (եւ մտահոգիչ) փաստը, որ կին թեկնածուներ չկան: Այս հանգամանքը արդէն ցոյց կու տայ թէ հասարակութեան կէսը չէ ներկայացուած:

Կան նաեւ երկու կարեւոր խաւեր որոնք չունին թեկնածու ներկայացուցիչներ: Առաջինը Հալէպահայերն են: Ըլլալով գաղութին մէջ ստուար եւ կարեւոր շերտ մը, շատ բնական պիտի ըլլար որ անոնք ունենային գոնէ մէկ թեկնածու: Բայց մեզի անծանօթ պատճառներով, Հալէպահայերու շարքերէն ոչ մէկ անձնաւորութիւն ներկայացած է ընտրութիւններուն, չնայած անոնք ունին զգալի ներկայութիւն համայնքի յանձնախումբերուն եւ տարբեր մարմիններուն մէջ: Հարկաւոր է որ այդ ներկայութիւնը արտացոլուի նաեւ թեմական կազմին մէջ:

Հալէպահայերէն անդին կայ նաեւ այլ կարեւոր խաւ մը, որ լրիւ անտեսուած ու բացակայ է: Հարիւրաւոր Հայաստանցիներ կը բնակին Էմիրութիւններուն մէջ, բայց անոնցմէ ոչ մէկ ներկայացուցիչ կը գործէ մեր մարմիններուն մէջ: Կան հատուկենտ Հայաստանցիներ (մանաւանդ սփիւռքահայու հետ ամուսնացած անհատներ), որոնք ինչ որ կերպ կը հետեւին ազգային գործունէութեան եւ ներկայ կը գտնուին որոշ միջոցառումներու եւ իրենց զաւակները կը ղրկեն վարժարան, բայց հիմնական Հայաստանեան զանգուածը բացակայ է եւ կրնամ վստահօրէն նշել այստեղ որ ոչ մէկ զգալի (կամ նոյնիսկ ձեւական) աշխատանք տարուած է ներգրաւելու համար այդ մասնիկը: 

Անտեսուած այլ խաւեր ալ կան՝ օրինակի համար Տուպայի մէջ գործող մասնագէտ ու  վկայեալ հայերը (որոշ հաշուարկով մը անոնց թիւը հազարը կ'անցնի): 

Վերի բոլոր պարագաները արդարացնելու միտում ունեցող մարդիկ պիտի գտնուին ի հարկէ, բայց երեւոյթները այնքան ցայտուն են, որ դժուար է ծածկել կամ շպարել զանոնք:

Եթէ չլուծուին այս եւ շատ մը այլ հարցեր, թեմական կառոյցը եւ անկէ բխած մարմինները կամաց կամաց պիտի դառնան հատուածային մարմիններ եւ թերեւս այս ձեւով կարիք զգացուի գոյացնելու նոր մարմիններ, որոնք պիտի կարենան ներկայացնել այդ անտեսուած խաւերը: Սոյն անհաճոյ վիճակին հասնելէ առաջ, պէտք է ամէն առիթ օգտագործել որ միասնականութիւնը պահպանուի:

Ընտրական յանձնախումբին գործունէութիւնըՆախկին Ընտրական Յանձնախումբի անդամներէն
Articles 81-99 of the Community's Constitution deal in detail with the election process. There are several vague articles that bear more than one meaning. Regardless of that, the Electoral Committee usually performs its duties in the best possible way and the members depart with a sense of achievement. 

As the percentage voters in the community does not exceed 6% (only those who have paid the Azkayin Dourk can vote), members of the Electoral Committee and the Candidates are both derived from the same little pool. It is not unusual that some of them are relatives or in-laws. This year we have a son and father case (the father is a candidate, while his son is a member of the Electoral Committee).

Կանոնագրութեան 81-99 յօդուածները մանրամասն բացատրութիւն կու տան թեմական ընտրութիւններու գործընթացին մասին:

Յիշուած յօդուածներուն պարունակութիւնը ընդհանուր գիծերու մէջ հասկնալի է, թէեւ կան կարգ մը աղօտ կամ մէկէ աւելի բացատրութեան տեղ տուող տողեր: Օրինակի համար, յօդուած 89-ը կ'ըսէ՝ «Ընտրող մը պէտք է իր քուէաթուղթին վրայ գրէ այնքան ընտրելիներու անուն, որ այդ օրը պիտի ընտրուին»։ Նշեալ տողը աւելի անհասկնալի կը դառնայ եթէ կարդանք նոյն յօդուածին վերջին մասը ուր կ'ըսուի՝ «Պակաս ընտրելիներ արձանագրողներուն իրաւունք չի տրուիր զանոնք ամբողջացնելու»: Այս տողերը շարադրողները արդէն հիմա չկան, հետեւաբար դժուար պիտի ըլլայ վերծանել թէ ինչ ըսել ուզած են:


Ամէն պարագայի ընտրական գործընթացը ընդհանրապէս հեզասահ կ'ըլլայ: Ընտրութեան աւարտին յանձնախումբի անդամները ազգօգուտ աշխատանք մը կատարած ըլլալու գոհունակութեամբ կը բաժնուին իրարմէ:

Ինչպէս այլ տեղ ընդգծած էինք, Էմիրութիւններու հայութեան միայն 6%ը քուէարկելու իրաւունք ունի, քանի որ միայն այդ տոկոսը ազգային տուրք վճարած է: Այս ցաւոտ հարցին պիտի անդրադառնանք այլ գրութեամբ:

Իրերու բերումով, թէ՛ ընտրական յանձնախումբի անդամները եւ թէ՛ երեսփոխանական թեկնածուները պարտադրաբար այդ 6%ի շրջանակէն կու գան: Այս տարուան ընտրական յանձնախումբի 7 անդամներէն 3-ը կը պատկանին թեկնածուներու ազգականական ու խնամիական նոյն սեղմ շրջանակին:

Ամենէն ցայտունը հայր ու որդիի պարագան է՝ հայրը թեկնածու, իսկ որդին ընտրական յանձնախումբի խորհրդատու: Էմիրութիւններու հայ գաղութի ընտրութիւնները, վերջ ի վերջոյ, ընտանեկան, խնամիական եւ բարեկամական հաւաք - միջոցառումի շարքին կարելի է դասել:

Ընտրական յանձնախումբի անդամներուն անունները եւ պաշտօնները՝

Գեւորգ Օհանեան` Ատենապետ
Անժել Սապա` Ատենադպիր
Պարոյր Գալմաճեան` Հաշուապահ/Գանձապահ
Մարալ Սողոմոնեան-Մանճիկեան` Խորհրդական
Սերոժ Նազարեան` Խորհրդական
Վիգէն Պզտիկեան` Խորհրդական
Շանթ Քօրուքեան` Խորհրդակա
ն 

Sunday, January 11, 2015

Խղճալի եւ ինքնամփոփ ընտրութիւններ

Քուէ արձանագրելու սեղանիկ
The upcoming elections unfortunately are very poor in structure and essence. They reflect a very pitiful picture of our community, where only 6% of the people have the right to elect and only 4% effectively take part in the elections. It is not difficult to guess what preferences this electoral minority will have when voting for relatives, friends and in-laws. A really sad picture of our community: a picture of stagnation and self-destruction. 

Քանի մը օրէն Էմիրութիւններու հայութիւնը պիտի ընտրէ թեմական իր երեսփոխանները, որոնք յաջորդող չորս տարիներու ընթացքին պիտի վերահսկեն ազգային հասարակական կեանքը:

Ընտրութիւնները, անցեալին նման, կը շարունակեն մնալ խղճալի եւ ինքնամփոփ:

Խղճալի, որովհետեւ անոնք գաղութին իսկական պատկերը չեն արտացոլեր, այլ տարտամ իրավիճակի մը վկայութիւնը կը հանդիսանան:


Հինգ հազարէ աւելի հայ բնակչութիւն ունեցող գաղութին մէջ, թեմական ընտրութիւններուն մասնակցողները կը ներկայացնեն այդ թիւին 6%ը: Իսկ ընտրուողները կը ստանան ձայներու 4%ը (այսինքն այդքան ձայն բաւարար է ընտրուելու համար):

Ինչո՞ւ աւելի մեծ թուով մարդիկ չեն մասնակցիր այս ընտրութիւններուն: Ընթացիկ ու դիւրին պատասխանը այն է, որ մարդիկ անտարբեր ու անհոգ են: Մինչդեռ շարք մը այլ պատճառներ կան:

Գտնուեցա՞ն արդեօք նախկին թեմականներ (որոնք ներկայիս դարձեալ վերընտրուելու կը պատրաստուին), որոնք ցանկացան գործնական քայլեր առնել ժողովրդային այս «անտարբերութիւն»ը յաղթահարելու համար: Ի հարկէ ոչ, որովհետեւ եթէ նոր մարդիկ ներգրաուուին ազգային կեանքէն ներս անոնք պէտք է իրենց աթոռներէն հրաժարին:

Ո՞վ պիտի ընդլայնէ ժողովրդավարութեան օղակը: Ինչո՞ւ այդ օղակը գաղութը խեղդամահ ընելու աստիճան նեղ կը մնայ: Ինչո՞ւ թեմական մը պիտի ընտրուի հայութեան միայն 4%ին ձայներով: Այդպիսի ընտրութիւն մը որքանով արդարացի է, նոյնիսկ եթէ հիմնուած է կանոնագրութեան վրայ, ուր նման հարցեր դիտմամբ անտեսուած են:

Վատէն դէպը աւելի վատին կ'առաջնորդուինք այս ձեւով, երբ աշխարհ օրն ի բուն զարգացումի մէջ է: